Polityka Ochrony Prywatności użytkowników strony www.wrzutka.co, wraz z podstronami

Polityka Ochrony Prywatności to informacja skierowana do każdego użytkownika strony www.wrzutka.co, zwanego dalej Użytkownikiem, o celach i sposobach zbierania, gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych. Zaleca się aby osoby odwiedzające Serwis dostępny pod adresem www.wrzutka.co zapoznały się z niniejszą Polityką Ochrony Prywatności przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych lub wypełnieniem dowolnego formularza elektronicznego znajdującego się w serwisie internetowym.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zwanym dalej Administratorem jest Grupa Sławomir Chełmiński z siedzibą w 83-021 Przejazdowo ul. Główna 26, Polska, NIP 9570985581, REGON 221634966, adres mailowy [email protected]

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. wyrażona przez Użytkownika zgoda, lub
 2. zawarcie i realizacja umowy, lub
 3. spełnienie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in.:
  • Ustawa z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • Ustawa z dnia 16.07.2004r. Prawo telekomunikacyjne,
  • wraz z późniejszymi zmianami powyższych ustaw.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. Administrator przetwarza tylko te dane, które są potrzebne do celu w jakim są zbierane (minimalizacja danych). Jeżeli Użytkownik wyrazi chęć zakupu produktów Serwisu to zostanie poproszony o podanie nazwy firmy, NIP, adresu firmy oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej, jej e-mail i telefon służbowy. Dane te są przetwarzane w celu rejestracji Użytkownika w systemie zamówień, przedstawienia oferty produktowej, obsługi zapytań Użytkownika, zawarcia umowy i jej wykonania, poznania opinii użytkownika na temat oferowanych produktów, rozpatrywania skarg i reklamacji, w celach statystycznych i archiwalnych. W stosunku do Użytkownika mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4. Prawa Użytkownika związane z przetwarzanymi danymi osobowymi

Użytkownik ma prawo do:

 1. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami danych dysponuje, jakie są kategorie odbiorców danych Użytkownika oraz planowanego okresu przechowywania tych danych,
 2. dostępu do przetwarzanych danych, sprostowania danych, uzupełnienia niekompletnych lub usunięcia przetwarzanych przez Administratora danych,
 3. cofnięcia, w każdym momencie, zgody na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Użytkownika zgoda (przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody),
 4. żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, czy to przez określony czas, czy też bez ograniczenia czasowego, ale w określonym zakresie, co Administrator będzie obowiązany spełnić (żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności),
 5. w sytuacji gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie, którego dokonuje Administrator narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Bezpieczeństwo informacji

Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora dhosting. Administrator danych osobowych bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych Użytkownika. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników. Administrator danych okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. Zapewnia się, że dane Użytkownika przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

6. Czas przechowywania danych

Administrator danych będzie przetwarzać i przechowywać dane Użytkownika najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przechowywania danych jest następujący:

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych dla określonego celu, przechowywanie będzie trwało do czasu odwołania przez Użytkownika zgody lub zaniku celu.
 2. Dane pozyskane poprzez zawarcie umowy z Użytkownikiem, przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń plus jeden rok.
 3. Dane przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu marketingowego będą przechowywane dopóki trwa ten interes albo do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu.
 4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przechowywane tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

7. Zbieranie danych z wykorzystaniem cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki typu cookies i podobne technologie są przez Administratora wykorzystywane w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Dzięki stosowaniu cookies Administrator może dostosowywać serwisy do indywidualnych preferencji oraz profilowania i monitorowania aktywności Użytkownika w Serwisie. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Cookies, stosowane w Serwisie, są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia mogą jednak zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzysta, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w celu zbierania i przechowywania przez Administratora informacji na urządzeniu Użytkownika.

8. Subskrypcja newsletterów

 1. Newsletter jest bezpłatną usługą informowania Użytkowników, którzy wyrazili taką wolę zapisując się na listę subskrybentów, o produktach i działalności Administratora. Dokonuje się to poprzez okresowe wysyłanie listów elektronicznych przez Administratora na adres Użytkownika wybranych treści.
 2. Zapisanie się na listę subskrybentów newslettera następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie Administratora, oznaczającego zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera oraz wpisanie adresu mailowego. Jest to zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej i wykorzystywane są wyłącznie w celu wysyłania nowego newsletter'a.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi newslettera poprzez zaznaczenie/odznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie Administratora, oznaczające cofnięcie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

9. Odesłania do stron internetowych

Serwis może zawierać odesłania do innych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych stron od serwisu internetowego www.wrzutka.co i każdorazowo zweryfikować, we własnym zakresie, politykę witryny internetowej odwiedzanej za pośrednictwem linka.

10. Informacje końcowe

Administrator danych osobowych może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Ochrony Prywatności w dowolnym momencie. Każdorazowo z chwilą opublikowania nowej Polityki Prywatności na stronie serwisu internetowego www.wrzutka.co staje się ona wiążąca i znajduje zastosowanie do wszelkich gromadzonych i przetwarzanych danych wynikających z aktywności Użytkownika po umieszczeniu zaktualizowanej wersji.